Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië

Privacy statement

De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië, gevestigd te Valkenswaard aan Luikerweg 25B,  5554 NA Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dialoognji.org/nl/thuis/

06 3946 3625

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië verwerkt uw persoonsgegevens doordat u interesse heeft getoond in de activiteiten van de organisatie dan wel deelneemt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Huis/contactadres
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • E-mailadres
 • Specifieke belangstelling voor activiteiten uitgevoerd door de Stichting

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en andere vormen van informatievoorziening;
 • Aankondiging van activiteiten
 • Periodieke analyse van onze doelgroepen

Geautomatiseerde besluitvorming
De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam 15 jaar ; de gegevens worden bewaard om de geïnteresseerde te kunnen attenderen op nieuwe activiteiten en artikelen.
 • E-mailadres 15 jaar idem

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij  beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via