De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië is een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat donateurs van een ANBI hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Indien u informatie wilt kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting Dhr. R.Sipkens, email of telefoonnummer 06 20 36 87 38

Doel van de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië

Doel van de stichting is om door herkenning, erkenning en wederzijds respect te komen tot een verzoening met het verleden voor en tussen allen die een btetrokkenheid voelen bij de geschiedenis van de tweede Wereldoorlog in Zuid- Oost Azie in het bijzonder in Indonesie, alsmede de direct daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd van Indonesie.

Beleidsplan Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië

De Stichting is in december 2015 in het leven geroepen en ontplooit sindsdien de volgende initiatieven:

  1. Organiseren van conferenties in Japan en in Nederland waar persoonlijke ervaringen, gevoelens en meningen van betrokkenen vanuit Japan, Nederland en Indonesie worden geuit, uitgewisseld en besproken.
  2. Organiseren van symposia over voor de stichting belangrijke onderwerpen. De symposia dienen ter kennisdeling en/of verdieping van de bij de stichting aanwezige kennis.
  3. Bijdragen aan publicaties omtrent voor de stichting belangrijke onderwerpen.
  4. Bijdragen aan onderwijs in Nederland betreffende WOII.
  5. Samenwerking zoeken met voor de Stichting NJI relevante organisaties.
  6. Werven van fondsen om bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken.
Actviteiten van de Stichting

De stichting is eind 2015 opgericht in een juridische vorm als voortzetting van een initiatief dat al gedurende 15 jaar bijeenkomsten organiseert gericht op verzoening. De stichting zet deze activiteiten voort en heeft op 4 juni 2016 haar eerste dialoogbijeenkomst als stichting mogen organiseren. Onder de vlag van de stichting is ook het boek “Gestolde tranen: ter nagedachtenis aan de krijgsgevangenen van Fukukoa-2 1942-1945” uitgegeven en is een website over Fukuoka-2 gelanceerd.

Beloningsbeleid bestuurders

De bestuurders ontvangen geen andere beloning voor hun werk dan een vergoeding voor gemaakte onkosten of een minimaal vacatiegeld.

Financieel verslag

De stichting is actief vanaf 1 januari 2016.